Mestre de valencià /

Intensivos de Verano

Matrícula tancada

Diploma Universitari en Coneixement i Didàctica del Valencià


Preu

El preu del crèdit a les assignatures és de 50 € per crèdit.

És requisit per a cursar el Mestre:

 • Tindre la Capacitació en valencià
 • Ser llicenciat en Filologia, graduat o diplomat en qualsevol especialitat de Magisteri.

L’alumnat que realitze l’itinerari de Mestre s’haurà de matricular necessàriament de tots els mòduls que es relacionen a continuació, independentment del crèdits que tinga cursats.

Descripció Assignatures Preu
Competència professional
8 ECTS
Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (4 ECTS)
Didàctica i tractament integrat de llengües (4 ECTS)
400 €*

*La reserva de plaça serà de 200 € (que es descomptaran del preu total).

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat assolisca o acredite estar en possessió d’un nivell C2 d’aquesta llengua. No s'expedirà cap títol de Mestre de valencià si l’alumne no està en possessió del nivell C2 de valencià.

Període de matriculació

Del 27 de març a l’1 de juliol de 2018

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Calendari

Del 2 de juliol de 2018 al 27 de juliol de 2018, de dilluns a divendres.

Calendari Mestre en valencià estiu

Expedició dels certificats

Primera convocatòria: des del 10 de setembre de 2018
Segona convocatòria: des del 24 de setembre de 2018

Grups i seus

Seu Hora
València. Instituto de Lenguas 10h-14h
València. Instituto de Lenguas 15:30h-19:30h
Xàtiva 10h-14h

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l’Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

Mestre de valencià: Faculta el professorat per a impartir l’ensenyament en valencià, com a  llengua vehicular, en la totalitat de les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmenats nivells i etapes. Com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que aquest alumnat assolisca una formació, que no podrà ser en cap cas inferior a 32 crèdits o 32 crèdits ECTS, i a més, acreditar estar en possessió d’un Nivell C2 en esta llengua segons es defineix en el MCERL.

 • A més de la superació de les assignatures (competència professional), com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat acredite un Nivell C2 del MCERL (Competència lingüística).
 • Si l’interessat o interessada està en possessió d’aquest Nivell cal que l’adjunte a la documentació enviada per correu a la Secretaria.
 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta (València o Xàtiva). Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de Seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes dels matriculats es realitzarà per rigorós ordre de matrícula, per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • Cal que l'alumnat envie la documentació sol·licitada a Secretaria (còpia compulsada i per correu certificat una vegada realitzada la matrícula abans de l’inici del curs intensiu.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%.
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les seus, les dates i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie necessàriament a les cabines fotogràfiques disposades a les seus corresponents o a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV
 • Per matricular-se al Diploma de Mestre de Valencià cal estar en possessió de la Capacitació de Valencià i, a més, cursar necessàriament les dues assignatures específiques de l’Itinerari de Mestre (independentment dels crèdits cursats a la Capacitació). Únicament poden accedir al diploma de Mestre l’alumnat amb estudis d’educació superior conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent.
 • Es recomana tindre un nivell C1 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul·lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Informació específica per l’ alumnat de Mestre amb mòduls pendents

L’alumnat amb algun mòdul pendent del curs 2017-2018, si ho desitja, podrà realitzar-lo al curs intensiu d’estiu. Cal que realitze la matrícula NECESSÀRIAMENT des de la seua Intranet. No pot matricular-se des del web. En cas de fer-ho, quedarà matriculat de TOTS els mòduls, no únicament dels suspesos.

Convalidació de crèdits

No s’accepten convalidacions de crèdits.

Com matricular-s'hi

El curs intensiu podrà abonar-se en un únic pagament o fer una reserva de 200€ (deduïbles de l’import total del curs i que no es reintegraran en cas de cancel·lació de matrícula) i pagar la resta de l’import abans de l’1 de juliol*. En cas de no abonar-ho, no podrà realitzar el curs.

La matrícula es realitzarà en línia al web mitjançant el pagament amb targeta o presencialment, en qualsevol oficina de Nous Alumnes, des del 27 de març fins a l'1 de juliol.

*Per a abonar l'import pendent accedir a Inscripción, seleccionar el mateix idioma/nivell/ seu/curs intensiu en el que es va matricular i triar l'opció “Pagar recibos pendientes”. Pot abonar-se presencialment a les oficines de Nous Alumnes.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous alumnes

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Documentació per a la matrícula

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat*, abans de l’inici del curs, la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada certificat de Capacitació en valencià.
 • Si és el cas, fotocòpia compulsada del nivell C2 de valencià (Superior).

*A Laura Ricart a l’adreça: 

Institut de Llengües
Avda. del Oeste, 48
46001 València