Capacitació valencià /

Intensivos de Verano 2019

Període de matrícula | 

Próximament

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià


Preu

El preu del crèdit a les assignatures és de 40'42 € per crèdit.

Descripció Assignatures Preu
Competència professional
24 ECTS
Desenvolupament Llengua oral (6 ECTS)
Recursos Educació lingüística (6 ECTS)
Ensenyament llengües contextos multilingües (6 ECTS)
Formació literària per a Mestres (6 ECTS)
970 €*

*La reserva de plaça serà de 200 € (que es descomptaran del preu total)

A més de la superació d'aquestes assignatures, com s'estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d'abrilde 2013, cal que l'alumnat assolisca o acredite estar en possessió d'un nivell C1 d'aquesta llengua i presente un títol universitari o un títol en Formació Professional superior. No s'expedirà cap títol de Capacitació en valencià si l'alumne no està en possessió del nivell C1 de valencià a més del títol universitari o un títol en Formació Professional superior.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats

L'expedició del certificat de Capacitació en valencià es realitza en qualsevol Secretaria de la UCV i cal aportar el certificat del nivell C1 de valencià, a més del títol universitari o un títol en Formació Professional superior. Cal comprovar en el calendari de cada grup les dates de l'expedició del certificat.

Grups i seus

Dia Hora Seu Data inici Data final
De dilluns a divendres 9:00 - 14:00 Valencia* 7 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 15:00 - 20:00 Valencia* 7 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 09:30 - 14:30 Xàtiva 7 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 15:00 - 20:00 Xàtiva 7 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 9:00 - 14:30 Sant Vicent del Raspeig 1 juliol 5 setembre
De dilluns a divendres 16:30 - 22:00 Oriola 1 juliol 5 setembre
De dilluns a divendres 09:00 - 15:00 València
Seu externa
C/Xàtiva,1
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 15:00 - 21:00 València
Seu externa
C/Xàtiva,1
17 juny 26 juliol

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l'Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

El títol “Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià” faculta el professorat que l’obtinga, per a l’ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, A més, serà el requisit mínim , per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l’Àrea de valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta. Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes  dels matriculats d’una assignatura concreta es realitzarà per rigorós ordre de matrícula (on line), per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats. 
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%. 
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV 
 • Es recomana tindre un nivell B2 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul.lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Convalidació de crèdits

No s’accepten convalidacions de crèdits.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne (consultar nombre de mensualitats per titulació).

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.