Capacitació valencià

Capacitació valencià /

Intensivos de Verano 2019

Període de matrícula | 

A partir del 7 de febrer ¡Últimas plazas!

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià


Preu

El preu del crèdit a les assignatures és de 40'42 € per crèdit.

Descripció Assignatures Preu
Competència professional
24 ECTS
Desenvolupament Llengua oral (6 ECTS)
Recursos Educació lingüística (6 ECTS)
Ensenyament llengües contextos multilingües (6 ECTS)
Formació literària per a Mestres (6 ECTS)
970 €*

*La reserva de plaça serà de 485 € (que es descomptaran del preu total)

A més de la superació d'aquestes assignatures, com s'estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d'abrilde 2013, cal que l'alumnat assolisca o acredite estar en possessió d'un nivell C1 d'aquesta llengua i presente un títol universitari o un títol en Formació Professional superior. No s'expedirà cap títol de Capacitació en valencià si l'alumne no està en possessió del nivell C1 de valencià a més del títol universitari o un títol en Formació Professional superior.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

El curs intensiu s'abona en un pagament únic a través del web de l'Institut de Llengües (formulari d'inscripció en línia, "pagos pendientes"). L'alumne no estarà matriculat en el curs fins que no es realitze el pagament i no tindrà dret a asistir a classe.

Sol·licitud d'expedició dels certificats

A partir del 9 de setembre de 2019

La sol·licitud de l'expedició del certificat de Capacitació en valencià es realitza en qualsevol Secretaria de la UCV i cal aportar el certificat del nivell C1 de valencià, a més del títol universitari o un títol en Formació Professional superior.  En el moment de la sol·licitud han d'abonar-se les taxes corresponents i Secretaria informarà l'alumne de la data en què podrà passar a recollir el certificat  (entre dues i tres setmanes des de la sol·licitud).

Convalidacions

Només podran demanar convalidacions aquells alumnes que hagen cursat Magisteri o Filologia.

La convalidació es sol·licitarà mitjançant una instància junt amb el certificat de notes i les guies docents de les assignatures a convalidar,  abans del 17 de juny de 2019 a l’Institut de Llengües (Avda de l’Oest, 48-46001 València).

No s’acceptarà cap documentació presentada després del 17 de Juny de 2019.

Grups i seus  

¡Solo plazas disponibles en los grupos que aparecen en el formulario de inscripción online!

Dia Hora Seu Data inici Data final
De dilluns a divendres 9:00 - 15:00 Valencia* 17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 15:00 - 21:00 Valencia* 17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 09:00 - 15:00 Xàtiva 17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 15:00 - 21:00 Xàtiva 17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 9:00 - 15:00 Sant Vicent del Raspeig
(seu externa C/ Francia, 1)
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 16:00 - 22:00 Sant Vicent del Raspeig
(seu externa C/ Francia, 1)
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 16:00 - 22:00 Oriola
(seu externa C/ Oriolanos Ausentes, 11)
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 09:00 - 15:00 València
(seu externa C/ Játiva,1)
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 09:00 - 15:00 València
(seu externa C/  Primado Reig,118)
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 15:00 - 21:00 València
(seu externa C/ Játiva,1)
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 9:00 - 15:00 Castelló
(seu externa C/ Jover, 15)
17 juny 26 juliol
De dilluns a divendres 9:00 - 15:00 Alcoy
Colegio San Vicente de Paúl
17 juny 26 juliol

*Seu pendent de confirmació dins del Campus de València. Els grups indicats amb * podran ser ubicats a qualsevol de les seus del Campus de Valencia

Calendari de sessions

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l'Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

El títol “Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià” faculta el professorat que l’obtinga, per a l’ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, A més, serà el requisit mínim , per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l’Àrea de valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta. Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes  dels matriculats d’una assignatura concreta es realitzarà per rigorós ordre de matrícula (on line), per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats. 
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%. 
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV 
 • Es recomana tindre un nivell B2 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul.lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà en línia per mitjà de pagament amb targeta a través del web de l’Institut de Llengües (formulari d’inscripció en línia, “pagos pendientes") o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la matrícula correspon a la totalitat del curs i són 970€, que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’alumne no estarà matriculat en el curs fins que no es realitze el pagament i no tindrà dret a asistir a classe.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.