Mestre de valencià

Mestre de valencià /

Intensivos de Verano 2019

Període de matrícula | 

A partir del 7 de febrer ¡Últimas plazas!

Diploma Universitari en Coneixement i Didàctica del Valencià


Preu

El preu del crèdit a les assignatures és de 56,25 € per crèdit.

És requisit per a cursar el Mestre:

 • Tindre la Capacitació en valencià
 • Ser llicenciat en Filologia, graduat o diplomat en qualsevol especialitat de Magisteri.

L'alumnat que realitze l'itinerari de Mestre s'haurà de matricular necessàriament de tots els mòduls que es relacionen a continuació, independentment del crèdits que tinga cursats.

Descripció Assignatures Preu
Competència professional
8 ECTS
Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (4 ECTS)
Didàctica i tractament integrat de llengües (4 ECTS)
450 €*

*La reserva de plaça serà de 225 € (que es descomptaran del preu total).

A més de la superació d'aquestes assignatures, com s'estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d'abril de 2013, cal que l'alumnat assolisca o acredite estar en possessió d'un nivell C2 d'aquesta llengua. No s'expedirà cap títol de Mestre de valencià si l'alumne no està en possessió del nivell C2 de valencià.

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

El curs intensiu s'abona en un pagament únic a través del web de l'Institut de Llengües (formulari d'inscripció en línia, "pagos pendientes"). L'alumne no estarà matriculat en el curs fins que no es realitze el pagament i no tindrà dret a asistir a classe.

Documentació per a la matrícula

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat*, abans de l'inici del curs, la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada certificat de Capacitació en valencià.

*A Laura Ricart a l'adreça:
Institut de Llengües
Av. de l´Oest, 48, baix
46001 València

Calendari

Sol·licitud d'expedició dels certificats

A partir del 9 de setembre de 2019

La sol·licitud de l'expedició del certificat de Mestre en valencià es realitza en qualsevol Secretaria de la UCV i cal aportar el certificat del nivell C2 de valencià. En el moment de la sol·licitud han d’abonar-se les taxes corresponents i Secretaria informarà l’alumne de la data en què podrà passar a recollir el certificat (normalment entre dues i tres setmanes des de la sol·licitud).

Grups i seus

Dia Hora Seu Data inici Data final
De dilluns a divendres 9:00 - 15:00 Valencia* 1 juliol 29 juliol
De dilluns a divendres 15:00 - 21:00 Valencia* 1 juliol 29 juliol
De dilluns a divendres 9:00 - 15:00 Xàtiva 1 juliol 29 juliol
De dilluns a divendres 9:00 - 15:00 Alcoy
Colegio San Vicente de Paúl
1 juliol 29 juliol

*Seu pendent de confirmació dins del Campus de València.  Els grups indicats amb * podran ser ubicats a qualsevol de les seus del Campus de Valencia

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l’Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

Mestre de valencià: Faculta el professorat per a impartir l’ensenyament en valencià, com a  llengua vehicular, en la totalitat de les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmenats nivells i etapes. Com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que aquest alumnat assolisca una formació, que no podrà ser en cap cas inferior a 32 crèdits o 32 crèdits ECTS, i a més, acreditar estar en possessió d’un Nivell C2 en esta llengua segons es defineix en el MCERL.

 • A més de la superació de les assignatures (competència professional), com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat acredite un Nivell C2 del MCERL (Competència lingüística).
 • Si l’interessat o interessada està en possessió d’aquest Nivell cal que l’adjunte a la documentació enviada per correu a la Secretaria.
 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta (València o Xàtiva). Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de Seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes dels matriculats es realitzarà per rigorós ordre de matrícula, per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • Cal que l'alumnat envie la documentació sol·licitada a Secretaria (còpia compulsada i per correu certificat una vegada realitzada la matrícula abans de l’inici del curs intensiu.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%.
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les seus, les dates i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie necessàriament a les cabines fotogràfiques disposades a les seus corresponents o a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV
 • Per matricular-se al Diploma de Mestre de Valencià cal estar en possessió de la Capacitació de Valencià i, a més, cursar necessàriament les dues assignatures específiques de l’Itinerari de Mestre (independentment dels crèdits cursats a la Capacitació). Únicament poden accedir al diploma de Mestre l’alumnat amb estudis d’educació superior conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent.
 • Es recomana tindre un nivell C1 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul·lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Convalidació de crèdits

No s’accepten convalidacions de crèdits.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà en línia per mitjà de pagament amb targeta a través del web de l’Institut de Llengües (formulari d’inscripció en línia, “pagos pendientes") o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la matrícula correspon a la totalitat del curs i són 450€, que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’alumne no estarà matriculat en el curs fins que no es realitze el pagament i no tindrà dret a asistir a classe.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.