Preparació valencià C1 en línia

Preparació valencià C1 en línia /

Valencià en línia / Instituto de Lenguas Online

Duració i Preu del curs

90 hores/ 400€

Dedicació

6 hores / setmana 

Dates

Primer quadrimestre: grup A: inici 28/09/2020 i grup B: inici 13/10/2020
Nou! Segon quadrimestre: 30/01/2021 - 21/05/2021

Presentació

El Curs C1 en línia és un curs de preparació per a la realització de la prova de certificació del nivell de C1 del MCERLL i ha sigut dissenyat exclusivament amb aquesta finalitat.

El Curs C1 en línia està dirigit a estudiants que tinguen adquirit el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües i desitgen assolir el nivell C1.

Objectius

La finalitat del Curs C1 en línia és preparar-te perquè assolisques el nivell de C1 de Valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERLL).

D'acord amb els descriptors del nivell C1, l'usuari:

 • Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i en reconeix el sentit implícit.
 • Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions.
 • Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.
 • Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Continguts

Els materials i recursos multimèdia promouen l'adquisició i desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació) i les pràctiques que hi realitzaràs tenen en compte els continguts i la tipologia d'exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d'Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI).

Guia didàctica Curs C1 de valencià en línia

Avaluació

El Curs C1 en línia contribueix a l'adquisició d'una competència de C1 en valencià, però no t'acredita l'adquisició d'aquesta competència. Per poder obtindre un títol oficial acreditatiu del nivell C1, has de matricular-te i superar qualsevol de les proves oficials d'aquest nivell que ofereixen les diverses entitats certificadores: la CIEACOVA, la JQCV o l'EOI.

L'avaluació del Curs C1 en línia és contínua i inclou la realització d'activitats orals i escrites, tant individuals com en parella o grup. La dedicació al curs recomanada per a superar els objectius proposats és d'almenys 6 hores / setmana, encara que disposes de flexibilitat per a organitzar-te d'acord amb la teua disponibilitat.

Per tal d'obtindre una avaluació positiva, has de:

 • realitzar les activitats d'avaluaciò estipulades al Campus virtual i superar-les d’acord amb els criteris d’avaluació establerts al “Manual del curs”
 • realitzar les pràctiques orals en la data i forma establertes amb antelació (sessions síncrones)
 • realitzar les pràctiques escrites de redacció de textos incloses en el curs
 • portar a terme un seguiment de les activitats d'autoavaluació proposades al Campus virtual

Certificats

En finalitzar el Curs C1 en línia,  podràs sol·licitar un certificat d'assistència i aprofitament sempre que hages complit amb els requisits mínims exigits en el curs i especificats a l'apartat d'avaluació.

Vull matricular-me

La matrícula del curs es realitza mitjançant pagament únic, en línia o presencialment.

En línia

Matrícula en línia

Presencialment

Podràs matricular-te presencialment  a qualsevol de les oficines de Nous Alumnes de la UCV (si la situació sanitària ho  permiteix).  Per a realitzar la matrícula, cal que aportes el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del teu DNI i l'import per a efectuar el pagament, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària.

Oficines de Nous Alumnes:

 • Plaça de l'Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600, Alzira
 • C/ Camino fábrica de papel, s/n, 46800, Xàtiva
Veure localització

Anul·lació de matrícula

Cal realitzar'una sol·licitud de baixa mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) amb una fotocòpia del teu DNI o instància virtual des de la teua Intranet (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No pots sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L'anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa.