Curs de conversa C1

Curs de conversa C1

Valencià

Curs 2022/23

Preu i durada

360 € / 20 hores

Què  és la modalitat classe en directe virtual?

Les classes seran síncrones amb el/la docent en les franges horàries establides. Són sessions dinàmiques en què es treballaran les quatre destreses de l’examen i es reforçaran tant els continguts teòrics com el lèxic i la gramàtica propis del nivell.

Què et permet la modalitat classe en directe virtual ?

 • Tutories individuals
 • Classes interactives
 • Participació entre alumnat i docent

Quin equipament informàtic mínim es necessita per seguir el curs?

 • Connexió estable a Internet
 • Micròfon
 • Càmera web
 • Auriculars

Grups

 Grups primer quadrimestre

Dia Hora Modalitat/Seu Data inici Data final
Divendres 9:00-11:30 Classe en directe virtual 28/10/2022 16/12/2022
Dia Hora Modalitat Data inici Data final
Divendres 9:00-11:30 Classe en directe virtual 10/03/2023 19/05/2023

Calendari de sessions

Calendari 1º quadrimestre

Calendari 2º quadrimestre

Guia didàctica

Guia didàctica Curs de Conversa C1

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell oral de C1 de valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i el desenvolupament de la comprensió i l’expressió oral, la interacció i la mediació. Es tracta, per tant, d’un complement per a reforçar una de les fases de l’examen del nivell lingüístic. Es fa servir un enfocament comunicatiu i pràctic per a fomentar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat.

Es pretén millorar la fluïdesa oral en valencià, treballar la correcció fonètica i lèxica, així com orientar l’alumnat per a les proves i es tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Discapacitat

Si un examinand té qualsevol discapacitat que afecte la realització de l’examen d’acreditació de la CIEACOVA en la UCV, ha de posar-se en contacte amb mb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV (oficinadiscapacidad@ucv.es) , una vegada que haja formalitzat la matrícula en la UCV, i ha de remetre l’informe a institutodelenguas@ucv.es

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats i publicació de les notes del curs

Consulteu calendari de sessions la publicació de les notes del curs.

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 180€ (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne. El descompte se sol·licitarà en el correu descuentos@ucv.es en un període màxim d'un mes després d'haver realitzat la reserva al curs.

En cas de força major o per indicacions de l’Autoritat competent, la metodologia de la docència s’adaptarà a la fórmula permesa per les circumstàncies. En la mesura que la causa de força major o la regulació legal que justifique el canvi de metodologia didàctica perdure en el temps.

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)

Veure localització

Informació important

 • L’alumne ha d’assistir al 80% de les hores del curs per a obtindre el certificat d’aprofitament corresponent.
 • Només es permet la matrícula d'alumnes a partir de 18 anys.
 • El primer dia de classe ha de mostrar al professorat el justificant de matrícula  (a l’efecte de comprovar la matrícula, però el justificant és per a l’alumnat).
 • La UCV es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim de persones inscrites. En aquest cas la UCV contacta amb els alumnes per a informar-los.