Curs de preparació de C1 MUFPS

Curs de preparació de C1 MUFPS

Valencià

Curs 2023/2024

Preu i durada

450 €/ 75 hores (60h docència + 15h mínim de treball autònom).

Prova nivell

La realització d’aquest curs preparatori garanteix que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova de nivell C1 de la CIEACOVA. (Taxes d'examen no incloses)

Modalitat 

Presencial.

A qui va dirigit aquest curs?

Aquest curs de preparació de nivell lingüístic C1 de valencià va dirigit a tot l'alumnat de MUFPS. Màster Universitari en professor d'Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament de llengües. Si el nostre alumnat es vol presentar a les oposicions de la Comunitat Valenciana, Mallorca o Catalunya també és requisit el C1 de valencià.

Nosaltres us preparem per a què pugueu presentar-vos als exàmens d'acreditació d'aquest nivell, tant a la JQCV,EOI o bé a la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià) de la qual formem part.

 

Dia Hora Modalitat/Seu Data inici Data final
Dilluns 9:00-14:00 Presencial/San Juan de Ribera 25/09/2023 08/01/2024

Ubicació de cursos presencials


Campus Edetania – San Juan de Ribera C/ Joaquín Navarro, 37 46100 Burjassot (Valencia),

Calendari de sessions

Calendari 1º quadrimestre

Guia didàctica

Guia didàctica C1

Llibre

Es recomana el llibre de dalt a baix Valencià Nivell C1 de l’editorial Bromera  per al seguiment del curs. Aquest llibre no està inclòs en el preu de la matrícula del curs lingüístic.

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de C1 de Valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües  (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

A més a més, atés que la UCV és membre i centre examinador de la CIEACOVA, la realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova de nivell C1 de la CIEACOVA, sempre que haja pagat els drets d’examen corresponents i s’haja matriculat de la prova en les oficines de Nous Alumnes de la UCV en el termini establert per la CIEACOVA (consulteu la informació en http://cieacova.com i en https://institutodelenguas.es/cursos/examenes-de-acreditacion/cieacova). Les pròximes convocatòries d'exàmens d'acreditació estan subjectes a l'evolució de les condicions sanitàries i a les decisions del Ple de la CIEACOVA.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Discapacitat

Si un examinand té qualsevol discapacitat que afecte la realització de l’examen d’acreditació de la CIEACOVA en la UCV, ha de posar-se en contacte amb mb el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la UCV (fdp.sabater@ucv.es) , una vegada que haja formalitzat la matrícula en la UCV, i ha de remetre l’informe a institutodelenguas@ucv.es

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats i publicació de les notes del curs

Consulteu calendari de sessions la publicació de les notes del curs.

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 100 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne. El descompte se sol·licitarà en el correu descuentos@ucv.es en un període màxim d'un mes després d'haver realitzat la reserva al curs.

En cas de força major o per indicacions de l’Autoritat competent, la metodologia de la docència s’adaptarà a la fórmula permesa per les circumstàncies. En la mesura que la causa de força major o la regulació legal que justifique el canvi de metodologia didàctica perdure en el temps.

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

  • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
  • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
  • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)

Veure localització

Informació important

  • L’alumne ha d’assistir al 80% de les hores del curs per a obtindre el certificat d’aprofitament corresponent.
  • Només es permet la matrícula d'alumnes a partir de 18 anys.
  • El primer dia de classe ha de mostrar al professorat el justificant de matrícula  (a l’efecte de comprovar la matrícula, però el justificant és per a l’alumnat).
  • La UCV es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim de persones inscrites. En aquest cas la UCV contacta amb els alumnes per a informar-los.