C1 - Classes en directe virtuals + Plataforma de treball en línia

C1 - Classes en directe virtuals + Plataforma de treball en línia /

Curs de preparació de C1 / Valencià

Duració i Preu del curs

75 hores/ 385€

Dedicació

7 hores / setmana 

Dates

Quadrimestral: 19/02/2024 - 20/05/2024

Presentació

El Curs de valencià C1 "Classes en directe virtuals més plataforma de treball en línia" se centra en la preparació dels estudiants dels graus UCV per a l’examen de nivell C1 d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERLL) de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià). Com a requisit previ es recomana estar en possessió del nivell B2 de valencià (CIEACOVA, JQCV o EOI).  

Estructura del curs

El curs de valencià C1 "Classes en directe virtuals més plataforma de treball en línia" s'estructura en:

 1. Docència síncrona de 1,5 h per classe (vegeu calendari quadrimestral).
 2. Accés a la plataforma amb un sistema automatitzat de pràctica d'examen.
 3. La docència anual es dividirà en dos quadrimestres, respectant els períodes d'examen establits en els ensenyaments de grau (d'octubre a desembre coincidint amb el primer quadrimestre i de febrer a maig d'acord amb el segon.).
Data Horari Període Fecha inici curs Fecha fi curs
dilluns i dimecres 15:30-17:00 1er.quadrimestre 16/10/2023 08/01/2024
dilluns i dimecres 15:30-17:00 2n.quadrimestre 19/02/2024 20/05/2024

Objectius

La finalitat del curs de valencià C1 "Classes en directe virtuals més plataforma de treball en línia" és preparar-te perquè assolisques el nivell de C1 de Valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERLL).

D'acord amb els descriptors del nivell C1, l'usuari:

 • Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i en reconeix el sentit implícit.
 • Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions.
 • Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.
 • Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Continguts

Els materials i recursos multimèdia promouen l'adquisició i desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació) i les pràctiques que hi realitzaràs tenen en compte els continguts i la tipologia d'exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d'Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI).

Guia didàctica

Docència síncrona

Durant les sessions síncrones es treballaran les diferents parts de l'examen.

Plataforma

Les activitats recollides en la plataforma UCVnet es basen en la tipologia de les proves de certificació dels principals organismes examinadors de valencià. A més de reforçar el vocabulari i la gramàtica propis del nivell.

Avaluació

El curs de valencià C1 "Classes en directe virtuals més plataforma de treball en línia"  contribueix a l'adquisició d'una competència de C1 en valencià, però no t'acredita l'adquisició d'aquesta competència. Per poder obtindre un títol oficial acreditatiu del nivell C1, has de matricular-te i superar qualsevol de les proves oficials d'aquest nivell que ofereixen les diverses entitats certificadores: la CIEACOVA, la JQCV o l'EOI.

La dedicació al curs recomanada per a superar els objectius proposats és d'almenys 6 hores / setmana, encara que disposes de flexibilitat per a organitzar-te d'acord amb la teua disponibilitat.

Per tal d'obtindre una avaluació positiva, has de:

 • Realitzar les activitats d'avaluació estipulades al Campus virtual i superar-les d’acord amb els criteris d’avaluació establerts  “en el Manual del curs”.
 • Realitzar les pràctiques orals en la data i forma establertes amb antelació (sessions síncrones).
 • Realitzar les pràctiques escrites de redacció de textos incloses en el curs.
 • Portar a terme un seguiment de les activitats d'autoavaluació proposades al Campus virtual.

Certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Vull matricular-me

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 100 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne. El descompte se sol·licitarà en el correu descuentos@ucv.es en un període màxim d'un mes després d'haver realitzat la reserva al curs.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Matrícula en línia

Presencialment

Podràs matricular-te presencialment  a qualsevol de les oficines de Nous Alumnes de la UCV (si la situació sanitària ho  permiteix).  Per a realitzar la matrícula, cal que aportes el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del teu DNI i l'import per a efectuar el pagament, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària.

Oficines de Nous Alumnes:

 • Plaça de l'Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600, Alzira
Veure localització