Capacitació en valencià

Capacitació en valencià /

Valencià 19-20 / Cursos 19-20

Curs 2019/20

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià


Preu

970 €

Descripció Assignatures Preu
Competència professional 24 ECTS

Desenvolupament Llengua oral (6 ECTS)
Recursos Educació lingüística (6 ECTS)
Ensenyament llengües contextos multilingües (6 ECTS) Formació literària per a Mestres (6 ECTS)

970€*

*La reserva de plaça serà de 200 € (que es descomptaran del preu total)

A més de la superació d'aquestes assignatures, com s'estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d'abrilde 2013, cal que l'alumnat assolisca o acredite estar en possessió d'un nivell C1 d'aquesta llengua i presente un títol universitari o un títol en Formació Professional superior. No s'expedirà cap títol de Capacitació en valencià si l'alumne no està en possessió del nivell C1 de valencià a més del títol universitari o un títol en Formació Professional superior.

Sol·licitud d'expedició dels certificats Avís!

La sol·licitud de l'expedició del certificat de Capacitació en valencià es realitza en qualsevol Secretaria de la UCV i cal aportar el certificat del nivell C1 de valencià, a més del títol universitari o un títol en Formació Professional superior.  En el moment de la sol·licitud han d'abonar-se les taxes corresponents i Secretaria informarà l'alumne de la data en què podrà passar a recollir el certificat (entre dues i tres setmanes des de la sol·licitud).

Cal comprovar en el calendari de cada grup les dates de sol·licitud de l'expedició del certificat. Les dates de publicació i sol·licitud de certificats estan subjectes a modicacions a causa de la situació actual.

Convalidacions

Només podran demanar convalidacions aquells alumnes que hagen cursat Magisteri a la UCV.

La convalidació es sol·licitarà mitjançant una instància (disponible en qualsevol consergeria) junt amb el certificat de notes i les guies docents de les assignatures a convalidar. La documentació es presentarà a l'Institut de Llengües (Avda de l’Oest, 48-46001 València) o per correu certificat a l'atenció de Laura Ricart.

No s’acceptarà cap documentació presentada després del 20 de desembre de 2019.

 

 

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Grups i seus:

Dia Hora Campus/Seu Data inici Data final
dilluns i dimecres 18:00 -21:00 Burjassot / Santísima Trinidad
Aula 1601
02/10/2019 25/03/2020
dilluns i dimecres 18:00 -21:00 Xàtiva
Aula 2
02/10/2019 25/03/2020
dilluns i dimecres 12:30 -15:30 Torrent
Aula 3003
Aula 3002 grupo B
02/10/2019 25/03/2020
dilluns i dimecres 18:00 -21:00 Oriola (seu externa C/ Oriolanos ausentes,11) 02/10/2019 25/03/2020
dilluns i dimecres 18:00 -21:00 València (seu externa C/ Velázquez,11-13) 02/10/2019 25/03/2020
dimarts i dijous 18:00 -21:00 Xàtiva
Aula 2
01/10/2019 12/03/2020
dimarts i dijous 09:00-12:00

València /Institut de Llengües (Av. de l' Oest, 48 baix) Aula 2
San Juan Bautista / Aula 3106 grup B

01/10/2019 12/03/2020
dimarts i dijous 18:00 -21:00 Burjassot / Padre Jofré (C/ Ilustración, 4) Aula 13
Aula 14 grup B
01/10/2019 12/03/2020
dimarts i dijous 19:00 -22:00 Sant Vicent del Raspeig (seu externa C/ Francia, 1) 01/10/2019 12/03/2020
dissabte 08:30-14:30 Burjassot / Padre Jofré (C/ Ilustración, 4) Aula 13
Aula 14 grup B
Aula 16 grup C
21/09/2019 07/03/2020
dissabte 08:30-14:30 Castelló (seu externa C/ Herrero,23) 21/09/2019 07/03/2020
dissabte 08:30-14:30 Alcoi (col·legi San Vicente de Paúl) 21/09/2019 07/03/2020
dissabte 08:30-14:30 Oriola (seu externa C/ Oriolanos ausentes, 11) 21/09/2019 07/03/2020
dissabte 08:30-14:30 Xàtiva / Aula 1
Aula 2 grup B
21/09/2019 07/03/2020
Grup especial per als alumnes del Màster de Secundària de la UCV
Dia Hora Campus/Seu Data inici Data final
dilluns 15:00 - 21:00 Burjassot / San Juan de Ribera
Aula 1002
07/10/2019 23/03/2020
La matrícula en aquest grup es realtizarà únicament de forma presencial a les oficines de Nous Alumnes.

Primer quadrimestre

Dia Hora Campus/Seu Data inici Data final
dilluns i dimecres 09:00 -15:00 València / San Juan Bautista
Aula d'informàtica 1
Aula 3105 grup B
02/10/2019 11/12/2019
dilluns i dimecres 15:00 -21:00 València / San Juan Bautista
Aula 3104
Aula 3001 grup B
02/10/2019 11/12/2019
dilluns i dimecres 09:00 -15:00 Sant Vicent del Raspeig (seu externa C/ Francia, 1) 02/10/2019 11/12/2019
dijous i divendres 15:00 -21:00 València / San Juan Bautista
Aula 3106
Aula 3101 grup B
26/09/2019 13/12/2019

Segon quadrimestre Nou!

Dia Hora Campus/Seu Data inici Data final
dilluns i dimecres 09:00 -15:00

València- Seu Verge dels Desamparats

Aula 4101B

08/01/2020 23/03/2020
dilluns i dimecres 15:00 -21:00 València- Institut de Llengües (Av. de l'Oest 48)
Aula 4
08/01/2020 23/03/2020
dilluns i dimecres 15:00 -21:00 Alcoi (co.legi San Vicente de Paúl) 08/01/2020 23/03/2020

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l'Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

El títol “Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià” faculta el professorat que l’obtinga, per a l’ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, A més, serà el requisit mínim , per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l’Àrea de valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta. Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats. 
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80% a cadascuna de les assignatures.
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Es recomana tindre un nivell B2 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul.lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne .

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització