Mestre de valencià

Mestre de valencià /

Valencià 19-20 / Cursos 19-20

Curs 2019/20

Diploma Universitari en Coneixement i Didàctica del Valencià


Preu

450 €

És requisit per a cursar el Mestre:

 • Tindre la Capacitació en valencià
 • Ser llicenciat en Filologia, graduat o diplomat en qualsevol especialitat de Magisteri.

L’alumnat que realitze l’itinerari de Mestre s’haurà de matricular necessàriament de tots els mòduls que es relacionen a continuació, independentment del crèdits que tinga cursats.

Descripció Assignatures Preu
Competència
professional
8 ECTS
Comprensió i producció de textos en centres
plurilingües (4 ECTS)
Didàctica i tractament integrat de llengües (4 ECTS)
450 €*

*La reserva de plaça serà de 200 € (que es descomptaran del preu total).

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a l´ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat assolisca o acredite estar en possessió d’un nivell C2 d’aquesta llengua. No s'expedirà cap títol de Mestre de valencià si l’alumne no està en possessió del nivell C2 de valencià.

Calendari de sessions

Sol·licitud d'expedició dels certificats

La sol·licitud de l'expedició del certificat de Mestre en valencià es realitza en qualsevol Secretaria de la UCV i cal aportar el certificat del nivell C2 de valencià. En el moment de la sol·licitud han d'abonar-se les taxes corresponents i Secretaria informarà l'alumne de la data en què podrà passar a recollir el certificat (normalment entre dues i tres setmanes des de la sol·licitud).

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Documentació per a la matrícula

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat*, abans de l'inici del curs, la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada certificat de Capacitació en valencià.

*A Laura Ricart a l'adreça:
Institut de Llengües
Av. de l´Oest, 48, baix
46001 València

Grups i seus

Dia Hora Campus/Seu Data inici Data final
Dilluns i dimecres 9:00-
12:15
Xàtiva
Aula 3
25/09/2019 15/01/2020
Dilluns i dimecres 18:00-
21:15
Alzira
Aula A9503
25/09/2019 15/01/2020
Dimarts i dijous 9:00-
12:15
València / Institut de Llengües (Av. de L'Oest, 48 baix)
Aula 3
26/09/2019 09/01/2020
Dimarts i dijous 18:00-
21:15
València / seu externa (C/ Velázquez, 11-13) 26/09/2019 09/01/2020
Dimarts i dijous 18:00-
21:15
Xàtiva
Aula 1
26/09/2019 09/01/2020
Dimarts i dijous 18:00-
21:15
Castelló (seu extrena, C/ Herrero,23) 26/09/2019 09/01/2020
Dimarts i dijous 18:00-
21:15
Alzira
Aula A9503
26/09/2019 09/01/2020
Dissabte 8:30-14:30 València* / Santa Úrsula
Aula 2101 grup A
Aula 2102 grup B
Aula 2103 grup C
14/09/2019 18/01/2020
Dissabte 8:30-14:30 Xàtiva
Aula 4
14/09/2019 18/01/2020

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 960690468

Informació addicional

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant l’Institut de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

Mestre de valencià: Faculta el professorat per a impartir l’ensenyament en valencià, com a  llengua vehicular, en la totalitat de les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmenats nivells i etapes. Com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que aquest alumnat assolisca una formació, que no podrà ser en cap cas inferior a 32 crèdits o 32 crèdits ECTS, i a més, acreditar estar en possessió d’un Nivell C2 en esta llengua segons es defineix en el MCERL.

 • A més de la superació de les assignatures (competència professional), com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat acredite un Nivell C2 del MCERL (Competència lingüística).
 • Si l’interessat o interessada està en possessió d’aquest Nivell cal que l’adjunte a la documentació enviada per correu a la Secretaria.
 • L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta (València o Xàtiva). Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de Seu.
 • Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Les llistes dels matriculats es realitzarà per rigorós ordre de matrícula, per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
 • Cal que l'alumnat envie la documentació sol·licitada a Secretaria (còpia compulsada i per correu certificat una vegada realitzada la matrícula abans de l’inici del curs intensiu.
 • No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
 • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%.
 • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les seus, les dates i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
 • La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
 • Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie necessàriament a les cabines fotogràfiques disposades a les seus corresponents o a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV
 • Per matricular-se al Diploma de Mestre de Valencià cal estar en possessió de la Capacitació de Valencià i, a més, cursar necessàriament les dues assignatures específiques de l’Itinerari de Mestre (independentment dels crèdits cursats a la Capacitació). Únicament poden accedir al diploma de Mestre l’alumnat amb estudis d’educació superior conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent.
 • Es recomana tindre un nivell C1 de valencià per poder aprofitar el curs.
 • La UCV es reserva el dret d'anul·lar el curs si aquest no arriba a un nombre mínim d'alumnes inscrits. En aquest cas, contactaria amb els alumnes per a informar-los.

Informació específica per l’ alumnat de Mestre amb mòduls pendents

L’alumnat amb algun mòdul pendent del curs 2018-2019, si ho desitja, podrà realitzar-lo al curs 2019/2020. Cal que contacte amb institutodelenguas@ucv.es per tal de matricular-se del/dels móduls pendents. No pot matricular-se des del web o presencialment a les oficines de Nous Alumnes. En cas de fer-ho, quedarà matriculat de TOTS els mòduls, no únicament dels suspesos.

Convalidació de crèdits

No s’accepten convalidacions de crèdits.

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne .

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous alumnes

 • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
 • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
 • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
 • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Documentació per a la matrícula

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat*, abans de l’inici del curs, la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada certificat de Capacitació en valencià.

*A Laura Ricart a l’adreça:

Institut de Llengües
Avda. del Oeste, 48
46001 València