Curs de preparació de C1

Curs de preparació de C1 /

Cursos de preparació de valencià / Valencià / Cursos

Curs 2020/21

Preu i durada

400 €/90 hores

Prova nivell

La realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova de nivell C1 de la CIEACOVA. (Taxes d'examen no incloses)

Calendari de sessions

Primer quadrimestre

Calendari C1 primer quadrimestre dilluns i dimecres

Calendari C1 primer quadrimestre dimarts i dijous

Calendari C1 primer quadrimestre dimecres

Calendari C1 primer quadrimestre dissabte

Calendari C1 primer quadrimestre octubre dilluns i dimecres

Calendari C1 primer quadrimestre octubre dimarts i dijous

Calendari C1 primer quadrimestre octubre dissabte

Segon quadrimestre

Calendari C1 segon quadrimestre dilluns i dimecres

Calendari C1 segon quadrimestre dimarts i dijous

Calendari C1 segon quadrimestre dissabte

Calendari de sessions C2 segon quadrimestre FEBRER semipresencial

Sobre la matriculació

Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s'efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

Expedició dels certificats i publicació de les notes del curs

Consulteu calendari de sessions la publicació de les notes del curs.

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Llibre

Es recomana el llibre Valencià Nivell C1 de l’editorial Bromera per al seguiment del curs. Aquest llibre no està inclòs en el preu de la matrícula del curs lingüístic.

Guia didàctica

Guia didàctica C1

Dia Hora Campus Data inici Data final
Dilluns i dimecres 9:00-12:00 València 09/09/2020 13/01/2021
Dilluns i dimecres 18:00-21:00 València 09/09/2020 13/01/2021
Dimarts i dijous 9:00-12:00 València 10/09/2020 12/01/2021
Dimarts i dijous 18:00-21:00 València 10/09/2020 12/01/2021
Dimecres 8:30-14:30 València 16/09/2020 13/01/2021
Dissabte 8:30-14:30 València 12/09/2020 09/01/2021

 Nous grups primer quadrimestre d'octubre!

Dia Hora Campus Data inici Data final
Dilluns i dimecres 9:00-12:00 València 05/10/2020 13/01/2021
Dilluns i dimecres 18:00-21:00 València 05/10/2020 13/01/2021
Dimarts i dijous 9:00-12:00 València 08/10/2020 14/01/2021
Dimarts i dijous 18:00-21:00 València 08/10/2020 14/01/2021
Dissabte 8:30-14:30 València 03/10/2020 09/01/2021

Nou grup intensiu primer quadrimestre d'octubre!

Dia Hora Campus Data inici Data final
Dilluns a divendres 17:00-21:00 València 05/10/2020 06/11/2021
Grup segon quadrimestre GENER presencial virtual síncrona
Dia Hora Campus Data inici Data final
Dilluns i dimecres 9:00-12:00 València 20/01/2021 19/05/2021
Dilluns i dimecres 18:00-21:00 València 20/01/2021 19/05/2021
Dimarts i dijous 9:00-12:00 València 21/01/2021 25/05/2021
Dimarts i dijous 18:00-21:00 València 21/01/2021 25/05/2021
Dissabte 8:30-14:30 València 23/01/2021 22/05/2021

Segon quadrimestre GENER presencial virtual síncrona:  90 hores (80 h classe + 10 h tutoria).

Què  és la modalitat presencial  virtual síncrona? A causa del COVID-19 i davant la impossibilitat de mantindre les classes presencials, la modalitat serà presencial virtual síncrona. Les classes seran síncrones amb el/la docent en les franges horàries establides. Són sessions dinàmiques en què es treballaran les quatre destreses de l’examen i es reforçaran tant els continguts teòrics com el lèxic i la gramàtica propis del nivell.

Què et permet la modalitat presencial virtual síncrona? Tutories individuals, classes interactives, participació entre alumnat i docent

Quin equipament informàtic mínim es necessita per seguir el curs? Connexió estable a Internet, micròfon, auriculars  

Grup segon quadrimestre FEBRER semipresencial*
Dia Hora Campus/Modalitat Data inici Data final
Dilluns i dimecres 9:00-12:00 València /semipresencial* 15/02/2021 19/05/2021
Dilluns i dimecres 18:00-21:00 València /semipresencial* 15/02/2021 19/05/2021
Dimarts i dijous 9:00-12:00 València /semipresencial* 18/02/2021 25/05/2021
Dimarts i dijous 18:00-21:00 València /semipresencial* 18/02/2021 25/05/2021
Dissabte 8:30-14:30 València /semipresencial* 13/02/2021 22/05/2021

*Segon quadrimestre febrer semipresencial: 90 hores (60 h classe + 10 h tutoria + 20h treball autònom supervisat pel docent)

Per raons sanitàries relacionades amb la COVID-19, s’han de seguir unes normes en l’aula: aforament de les aules, un mínim de distància interpersonal i ús de mascareta per part de l’alumnat. La presencialitat a l’aula està prevista si les condicions sanitàries relacionades amb la COVID-19 ho permeten. De no ser factible, totes les classes seran virtuals. 

Consultes

Informació Institut de Llengües

institutodelenguas@ucv.es

+34 96 069 04 68

Informació addicional

La finalitat d’aquest curs és preparar l’alumnat perquè assolisca el nivell de C1 de Valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües  (MECRLL). Les classes promouen l’adquisició i desenvolupament de les principals habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació), i les pràctiques que s’hi realitzen tenen en compte els continguts i la tipologia d’exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d’Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

A més a més, atés que la UCV és membre i centre examinador de la CIEACOVA, la realització d’aquest curs preparatori garanteix la possibilitat que l’alumnat realitze en la seu de la UCV la prova de nivell C1 de la CIEACOVA, sempre que haja pagat els drets d’examen corresponents i s’haja matriculat de la prova en les oficines de Nous Alumnes de la UCV en el termini establert per la CIEACOVA (consulteu la informació en http://cieacova.com i en https://institutodelenguas.es/cursos/examenes-de-acreditacion/cieacova). Les pròximes convocatòries d'exàmens d'acreditació estan subjectes a l'evolució de les condicions sanitàries i a les decisions del Ple de la CIEACOVA.

En finalitzar el curs, l’alumne pot sol·licitar un certificat d’assistència i aprofitament.

Discapacitat

Si un examinand té qualsevol discapacitat que afecte la realització de l’examen d’acreditació de la CIEACOVA en la UCV, ha de posar-se en contacte amb Pablo Brotons (pablo.brotons@ucv.es) de Campus Capacitas, una vegada que haja formalitzat la matrícula de l’examen de la CIEACOVA en la UCV, i ha de remetre l’informe a institutodelenguas@ucv.es

Accés

Per motius de seguretat, no es permetrà l’accés amb patinets ni amb bicicletes o amb qualsevol altre transport similar.

Com matricular-s'hi

La matrícula es realitzarà online per mitjà de pagament amb targeta o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

El pagament de la reserva de la matrícula són 200 € (deduïbles de l’import total del curs) que no es tornaran en cas de cancel·lació de matrícula. L’import restant s'abonarà en diferents mensualitats domiciliades, la quantia i data de cobrament de les quals apareixen especificades en el justificant de matrícula de l'alumne.

En cas de força major o per indicacions de l’Autoritat competent, la metodologia de la docència s’adaptarà a la fórmula permesa per les circumstàncies. En la mesura que la causa de força major o la regulació legal que justifique el canvi de metodologia didàctica perdure en el temps.

Canvis de seu/grup

No es realitzaran canvis de seu i/o grup si no és per causa sobrevinguda després de la matrícula, justificada documentalment i sempre a expenses de la disponibilitat de plaça en el grup de destí.

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.

En línia

Començar el procés de matrícula en línia

Presencialment

Els alumnes que vulguen matricular-s’hi presencialment poden passar per qualsevol de les oficines de Nous Alumnes UCV. En aquest cas, cal aportar el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del DNI i l’import per a realitzar la reserva, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària a les nostres oficines de Nous Alumnes.

  • Plaça de l’Almoina, núm. 3 – 46001, València
  • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
  • Alzira (C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600)
  • Xàtiva (C/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)

Veure localització

Informació important

  • L’alumne ha d’assistir al 80% de les hores del curs per a obtindre el certificat d’aprofitament corresponent
  • El primer dia de classe ha de mostrar al professorat el justificant de matrícula  (a l’efecte de comprovar la matrícula, però el justificant és per a l’alumnat)
  • La UCV es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim de persones inscrites. En aquest cas la UCV contacta amb els alumnes per a informar-los.