Preparació valencià C1

Preparació valencià C1 /

Plataforma de treball en línia / Valencià

Duració i Preu del curs

99 €

Dedicació

7 hores / setmana 

Dates

Anual: 06/10/2021- 18/05/2022
 

Presentació

El curs de valencià C1 se centra en la preparació dels estudiants per a l’examen de nivell C1 d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERLL) de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià). Com a requisit previ es recomana estar en possessió del nivell B2 de valencià (CIEACOVA, JQCV o EOI). 

El curs consistirà exclusivament en l'accés a la plataforma en línia, on l'alumne treballarà de manera autònoma.

Objectius

La finalitat del Curs de valencià C1 en línia és preparar-te perquè assolisques el nivell de C1 de Valencià (grau mitjà), seguint les directrius del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERLL).

D'acord amb els descriptors del nivell C1, l'usuari:

  • Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i en reconeix el sentit implícit.
  • Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions.
  • Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.
  • Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Continguts

Els materials i recursos multimèdia promouen l'adquisició i desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, interacció i mediació) i les pràctiques que hi realitzaràs tenen en compte els continguts i la tipologia d'exercicis de les proves de C1 dels principals organismes examinadors: la Comissió Interuniversitària d'Estandarització i Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI).

Plataforma

Les activitats recollides en la plataforma UCVnet es basen en la tipologia de les proves de certificació dels principals organismes examinadors de valencià. A més de reforçar el vocabulari i la gramàtica propis del nivell.

Avaluació

El Curs de valencià C1 en línia contribueix a l'adquisició d'una competència de C1 en valencià, però no t'acredita l'adquisició d'aquesta competència. Per poder obtindre un títol oficial acreditatiu del nivell C1, has de matricular-te i superar qualsevol de les proves oficials d'aquest nivell que ofereixen les diverses entitats certificadores: la CIEACOVA, la JQCV o l'EOI.

La dedicació al curs recomanada per a superar els objectius proposats és d'almenys 6 hores / setmana, encara que disposes de flexibilitat per a organitzar-te d'acord amb la teua disponibilitat.

Per tal d'obtindre una avaluació positiva, has de:

  • realitzar les activitats d'avaluaciò estipulades al Campus virtual i superar-les d’acord amb els criteris d’avaluació.
  • portar a terme un seguiment de les activitats d'autoavaluació proposades al Campus virtual.

Certificats

L'alumnat podrà sol·licitar un certificat d'aprofitament i assistència per mitjà de correu electrònic a institutodelenguas@ucv.es i una vegada preparat podrà passar a recollir-lo a la seu de l'Institut de Llengües.

Vull matricular-me

La matrícula es realitzarà en línia es realitza mitjançant pagament únic o presencialment en qualsevol oficina de Nous Alumnes des de la data indicada fins el dia d’abans de l’inici de cada curs.

En línia

Matrícula en línia

Presencialment

Podràs matricular-te presencialment  a qualsevol de les oficines de Nous Alumnes de la UCV (si la situació sanitària ho  permiteix).  Per a realitzar la matrícula, cal que aportes el número de compte bancari IBAN, una fotocòpia del teu DNI i l'import per a efectuar el pagament, que es podrà satisfer en efectiu o amb la targeta bancària.

Oficines de Nous Alumnes:

  • Plaça de l'Almoina, núm. 3 – 46001, València
  • C/ Sacre Cor, núm. 5 – 46110, Godella
  • C/ Adrián Campos Suñer, núm. 6, 46600, Alzira
  • C/ Camino fábrica de papel, s/n, 46800, Xàtiva

Veure localització

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es realitza per mitjà d'una sol·licitud de baixa. Pot fer-se mitjançant una instància en paper (disponible en qualsevol consergeria) i una fotocòpia del DNI o instància virtual des de la Intranet de l'alumne (departamentos / secretaría / instancias virtuales alumnos/ baja total titulación). No és possible sol·licitar la baixa per mitjà de correu electrònic.

L’anul·lació de la matrícula no comporta la devolució de l'import abonat fins al moment de la sol·licitud de baixa. Una vegada efectuada la baixa, no es realitzen els cobraments de les mensualitats posteriors a la data de baixa.